POMOC
Infolinia: +48 733 182 182

Projekty Unijne


 

Logotypy UE

 

Chorzów, 24.05.2022 r.

PRZEDSIĘBIORSTWO HANDLOWO USŁUGOWE OMNIDIUM ZBIGNIEW SZCZYGIEŁ
ul. Katowicka 182, 41-500 Chorzów

 

ZAPYTANIE OFERTOWE
dotyczące dostawy URZĄDZENIA ARKUSZUJĄCEGO
służącego do rozcinania wstęgi materiału samoprzylepnego w rolce na arkusze

 

Zamawiający - PRZEDSIĘBIORSTWO HANDLOWO USŁUGOWE OMNIDIUM ZBIGNIEW SZCZYGIEŁ - w związku z prowadzonym projektem "Cyfrowo na wielką skalę" dofinansowanym przez Unię Europejską w ramach Osi Priorytetowej III "Konkurencyjność MŚP" Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego, planuje udzielenie zamówienia na ww. przedmiot. 

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia został określony w załączniku do niniejszego zapytania. 

Załączniki

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia

Załącznik nr 1 - Formularz ofertowy

Załącznik nr 2 - Oświadczenie o braku powiązań

 


 

INFORMACJA O WYNIKU POSTĘPOWANIA O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA
06.06.2022 r.

Najlepszą ofertę na dostawę urządzenia arkuszującego przedstawiła firma:
EMIS Sp. z o.o., ul. Jana Kochanowskiego 45/3, 01-864 Warszawa, Poland

 

Zaoferowana cena:
Cena netto: 124 000,00 PLN
Cena brutto: 152 520,00 PLN

 


 

Przedsiębiorstwo Handlowo-Usługowe Omnidium Szczygieł Zbigniew
realizuje projekt dofinansowany z Funduszy Europejskich
w ramach działania 3.2. Innowacje w MŚP, Osi Priorytetowej III "Konkurencyjność MŚP" Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego

pn „Cyfrowo na wielką skalę”.

Projekt jest realizowany od 21.09.2020 do 31.08.2022 r.

Celami projektu jest utrzymanie 3 miejsc pracy i stworzenie co najmniej 1 nowego miejsca pracy oraz zwiększenie konkurencyjności przedsiębiorstwa. W wyniku realizacji projektu firma:

a) zwiększy zatrudnienie;
b) powiększy sprzedaż etykiet samoprzylepnych w wysokich nakładach, dotychczas rzadko realizowanych;
c) wprowadzi innowacje polegające na:

- znaczącym przyśpieszeniu procesu przezbrajania urządzenia wykrawającego etykiety samoprzylepne;
- wprowadzeniu nowego uszlachetnienia etykiet samoprzylepnych;
- ujednoliceniu sposobu przygotowania prac pod wszystkie posiadane urządzenia wykrawające;
- modyfikacji kalkulatora przeliczającego ceny w sklepie internetowym.

Wartość projektu opiewa na kwotę 557 998,25 zł, w tym dofinansowanie z Unii Europejskiej wynosi 403 411,19 zł